Tillstånd, kontroll och granskning

Signalspaningsgranskning

FRA:s signalspaning kräver tillstånd från Försvarsunderrättelsedomstolen och granskas löpande av externa granskningsorgan.

Försvarsunderrättelsedomstolen beslutar om tillstånd för att FRA ska få inhämta information.
Domstolen bedömer om spaningen är förenlig med det som anges i lagstiftningen och med FRA:s inriktningar.

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Siun) är det huvudsakliga granskningsorganet för FRA. Siun granskar FRA:s verksamhet utifrån gällande lagstiftning. Kontroller görs av bland annat de sökbegrepp som används, hur förstöringspliktig information förstörs och hur rapporteringen sker.  

Siuns granskningar av FRA resulterar i flertalet fall inte i någon synpunkt eller åtgärd. I en del fall kan Siun ge olika former av synpunkter. De sträcker sig från förslag till förbättringar av rutiner till i ett fall påpekande av en brist i personuppgiftshanteringen vid FRA. Här finns en sammanställning över Siuns granskningarPDF av FRA.

Datainspektionen är en annan myndighet som granskar FRA. De tittar främst på hanteringen av personuppgifter inom FRA. I ett särskilt uppdrag under 2010 granskade inspektionen verksamheten ur ett integritetsskyddsperspektiv. Uppdraget redovisadeslänk till annan webbplats den 10 december 2010.

Utöver ovanstående instanser har en parlamentarisk kommitté (Signalspaningskommittén) följa signalspaningen via FRA ur ett integritetsskyddsperspektiv, med fokus på hur den nya lagen tillämpas. Kommitténs rapportlänk till annan webbplats redovisades 8 februari 2011.

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se