Tillstånd, kontroll och granskning

Signalspaningsgranskning

FRA:s signalspaning kräver tillstånd och granskas löpande av externa granskningsorgan.
Försvarsunderrättelsedomstolen beslutar om tillstånd för att FRA ska få inhämta information.
Domstolen bedömer om det är förenligt med lagstiftningen och regeringens nationella inriktning.

Domstolen beslutar om vilka sökbegrepp eller kategorier av sökbegrepp som får användas.
Domstolen beslutar också om vilka fibertrådar eller signalbärare som FRA ska få tillgång till.
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Siun) är det huvudsakliga granskningsorganet för FRA . Siun verkställer även domstolens beslut och ger FRA tillgång till signalbärare enligt tillstånden.

Siun granskar FRA:s verksamhet utifrån gällande lagstiftning. Kontroll görs av bland annat de sökbegrepp som används, hur förstöringspliktig information förstörs och hur rapporteringen sker.   

Siun ger FRA tillgång till de kablar som omfattas av tillstånden. Siuns granskningar av FRA resulterar i flertalet fall inte i någon synpunkt eller åtgärd. I en del fall kan Siun ge olika former av synpunkter. De sträcker sig från förslag till förbättringar av rutiner till i ett fall påpekande av en brist i personuppgiftshanteringen vid FRA. Här finns en sammanställning över Siuns granskningarPDF av FRA.

Datainspektionen granskar hanteringen av personuppgifter. Myndigheten granskar behandlingen av personuppgifter inom FRA.

I ett särskilt uppdrag under 2010 granskade inspektionen verksamheten ur ett integritetsskyddsperspektiv. Uppdraget redovisades den 10 december 2010.

Utöver ovanstående instanser har en parlamentarisk kommitté (Signalspaningskommittén) följa signalspaningen via FRA ur ett integritetsskyddsperspektiv, med fokus på hur den nya lagen tillämpas. Kommitténs rapport redovisades 8 februari 2011.

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se