Kommentar till uppgifter i Ny Teknik

Ny Teknik publicerar i dag uppgifter som rör påstådda brister i FRA:s sätt att hantera integritetsskyddsfrågor. Uppgifterna är hämtade från ett dokument som sägs komma från en medarbetare på FRA.
FRA känner till att en person som uppger sig vara anställd på FRA har skickat synpunkter på verksamheten till Integritetsskyddsrådet vid FRA och till Parlamentariska kommittén.

De ämnesområden som tas upp i dokumentet, bland annat FRA:s hantering av personuppgifter samt FRA:s samarbete i signalspaningsfrågor med andra länder och internationella organisationer, har varit föremål för diskussioner med olika kontroll- och granskningsinstanser och ISR under året. Vissa enskilda uppgifter är korrekta men flera slutsatser i dokumentet är felaktiga eller föråldrade.

Det finns i dag en tydlig lagstiftning som reglerar integritetsskyddsfrågorna på FRA och en omfattande extern kontroll och granskning. Kontrollinstansernas uppgift är att se till att lagen följs. Till exempel har Datainspektionen haft ett särskilt uppdrag att bevaka hur personuppgifter behandlas på FRA, vilket de nu har redovisat.

FRA har enligt lagen skyldighet att redovisa det kontrollorganen begär i olika frågor. Det är sedan upp till kontrollorganen att bedöma hur de anser att FRA lever upp till de krav på integritetsskydd som ställs i lagstiftningen.
– Personer som har synpunkter kring vår verksamhet kan vända sig till de organ som är satta att granska oss. Detta gäller självfallet även anställda och före detta anställda. Medlemmarna i Integritetsskyddsrådet och Parlamentariska kommittén är behöriga att hantera hemlig information, säger Anni Bölenius, informationschef på FRA.
– Däremot är det inte bra att sekretessbelagd information skickats via öppen e-post. Av allt att döma har dock syftet inte varit att medvetet röja hemliga uppgifter, säger Anni Bölenius.

Fakta


Parlamentariska kommittén Den parlamentariska kommittén består av riksdagsledamöter som har till uppgift att bedöma verksamhetens konsekvenser ur integritetssynpunkt samt om verksamheten bedrivs på ett etiskt riktigt sätt.

Integritetsskyddsrådet Integritetsskyddsrådet utövar insyn genom att särskilt granska den fortlöpande verksamheten vid myndigheten.

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se